Sörfjärdens flora

Sörfjärden är en vik av Mälaren i Sörmland. Från Björsundet i nordväst vidgar den sig mot sydost. Omgivningarna består av jordbruksmark, betesmark, lövskogar och barrskogar. Från norr till söder korsas Sörfjärden av en grusås. I fjärdens sydvästra del ansluter en mindre, nära nog helt avknoppad, vik; Barvalappen.

Bland fjärdens öar kan Lindön, som är den största, nämnas. Här finns ett rikt inslag av ädellöv.

Sörfjärden utgör gräns mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner. På eskilstunasidan är det socknarna Jäder och Barva som når fram till vattnet. På strängnässidan är det socknarna Helgarö, Fogdö, Vansö och Härad som har strand mot Sörfjärden.

Sörfjärden är grund och dess vatten är näringsrikt. Utefter stränderna utbreder sig täta vassar.

Under 1980- och 90-talet inventerades kärlväxtfloran i hela landskapet Sörmland. Inventeringsprojektet drevs av Botaniska sällskapet i Stockholm. Resultatet är publicerat i boken Sörmlands flora (2001). Under inventeringsarbetet noterades observationerna separat för fyra rutor (2,5 x 2,5 km) inom samtliga ekonomiska kartblad i landskapet.

Fältstationen Rördrommen har erhållit ett utdrag ur databasen Sörmlands flora. Data är bearbetad enligt följande:

-       Svenska namn enligt Rapportsystemet för kärlväxter är införda

-       Latinska namn är korrigerade enligt Rapportsystemet för kärlväxter

-       Arterna är sorterade i ordningsföljd enligt Rapportsystemet för kärlväxter

-       Observationer i respektive ruta (2,5 x 2,5 km) som innefattar en strandlinje mot Sörfjärden är redovisade för respektive art

En karta som visar samtliga rutors belägenhet finns att hämta
som pdf-fil här:     Rutnät (pdf)

Följande rutor redovisas:

Ruta

Antal arter

Ekonomiskt kartblad

Del av kartblad

A

384

10H8a

nordväst

B

343

10H8a

nordost

C

315

10H8a

sydost

D

378

10H8b

sydväst

E

283

10H7a

nordost

F

247

10H7b

nordväst

G

310

10H7b

nordost

H

289

10H7a

sydost

I

291

10H7b

sydväst

J

255

10H7b

sydost

K

213

10H7c

sydväst

L

388

10H6b

nordväst

M

382

10H6b

nordost

N

350

10H6c

nordväst

O

376

10H6c

nordost

 

Sörfjärdens kärlväxtflora, samtliga påträffade arter, finns att hämta
som pdf-fil här: Sörfjärdens flora (pdf)

En sorterbar lista över Sörfjärdens kärlväxtflora, samtliga påträffade arter, finns att hämta
som xls-fil här: Sörfjärdens flora (xls)

 

Den virtuella floran

Totalt är 659 arter av kärlväxter rapporterade från Sörfjärden med omnejd. Beskrivningar av och bilder på flertalet arter finns att läsa och beskåda i Den virtuella floran.

 

Rödlistade arter

Den aktuella rödlistan finns hos ArtDatabanken

Följande rödlistade arter är påträffade i och vid Sörfjärden:

Svenskt namn

Latinskt namn

Kategori

Sanddådra

Camelina microcarpa

VU

Vit kattost

Malva pusilla

VU

Rödlånke

Lythrum portula

NT

Fältgentiana

Gentianella campestris

VU

Hjärtstilla

Leonurus cardiaca

NT

Korskovall

Melampyrum cristatum

NT

Bandnate

Potamogeton compressus

VU

Uddnate

Potamogeton friesii

NT

 

Rapportera observationer

Vår förhoppning är att denna presentation ska sporra till studier och kompletterande inventeringar av kärlväxtfloran i och vid Sörfjärden. Det finns säkert flera arter som inte blev upptäckta under inventeringen av Sörmlands flora. Det kan också finnas arter som är på frammarsch, som kanske har vandrat in under de senaste åren. Tyvärr kan det också finnas arter som är på tillbakagång som bör bevakas.

Du som vill rapportera kärlväxtobservationer kan registrera dig i Rapportsystemet för kärlväxter som finns under Artportalen.

 

Tips

Du som vill spara hem xls-filer från denna sida bör öppna i nytt fönster fönster (högerklicka och välj [öppna i nytt fönster])

Tack

- Tack till Botaniska Sällskapet i Stockholm, Lennart Karlén, för tillhandahållande av data.

 

                                                                               2005-12-11