Lindöns naturreservat

Bildande av Lindöns naturreservat i Strängnäs kommun

Länsstyrelsens beslut

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen att förklara det
område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.

Reservatets namn skall vara Lindöns naturreservat.


Uppgifter om reservatet

Natura 2000-beteckning

SE 0220363

Län

Södermanland

Kommun

Strängnäs

Församling/socken

Härad

Lägesbeskrivning

Reservatet är beläget i södra delen av Sörfjärden, som är en vik av Mälaren mellan Eskil-stuna och Strängnäs, ca 10 km från Strängnäs tätort

 

Topografisk karta

10 H NV STRÄNGNÄS

Ekonomisk karta

Nr. 107 71

Areal

257 ha, varav ca 77 ha land

Naturgeografisk region

Nr. 24 Svealands sprickdalsterräng med lerslätter och sjöbäcken

 

Kulturgeografisk region

 

Centralbygden

 

Fastigheter

 

Härads- Lindön 1:1 och 1:2

Objektnummer

04-02-94

 

Nyttjanderätter/servitut

 

Jakt- och fiskerätten inom reservatet är för närvarande utarrenderat till en av delägarna till fastigheten Härads- Lindön 1:2. Härads- Lindön 1:2 har genom servitut rätt till utrymme för brygga och sjöbod inom ett bestämt område på öns norra sida

 

Markägare

 

Fastigheten Härads- Lindön 1:1 ägs av Staten genom Naturvårdsverket

Härads- Lindön 1:2 äger Bruno Widlund ½ andel och Hanne Aavik ½ andel

 

Förvaltare

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4