Lindöns naturreservat

Syfte med reservatet

Syftet med Lindöns naturreservat är att bevara de värdefulla livsmiljöerna i de borenemorala, äldre naturliga ädellövskogarna av fennoskandisk typ med rik epifytflora samt trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska i gynnsamt tillstånd. Strukturer som varierad ålder, lövtuktade träd, väl avbetad gräsmark, död ved, gamla grova träd, skiktning i beståndet samt en trädslagsblandning som innefattar pionjärer och sekundärträdarter ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Syftet är även att vattenområdet inom reservatet som utgörs av den naturtyp som inom det europeiska nätverket Natura 2000 betecknas som naturligt eutrof sjö med nate- eller dybladsvegetation skall bevaras i gynnsamt tillstånd. Friluftsliv får bedrivas på ön, men allmänheten måste beakta att betesdjur går lösa på ön under sommarhalvåret och att hänsyn därför skall tas, dels till betesdjuren, men även till dem som äger fritidshuset, eftersom de vistas på ön större delen av året.    

Beskrivning av reservatet och skälen för beslutet

Lindön är beläget i den södra delen av Sörfjärden som är en grund vik av Mälaren. Reservatet utgörs av såväl fastland som vattenområden. Vattendjupen inom reservatet är endast någon eller några meter. Ön är tämligen flack med undantag för den nordöstra delen som är ganska kuperad. Öns högsta punkt ligger på 27 m.ö.h.. Av reservatets totala areal på 257 ha utgörs ca 77 ha av land. Lindön är i sin helhet kulturpåverkad av åkerbruk, ängsbruk och betesdrift. Öns naturvärden är också till större delen knutet till den historiska markanvändningen i kombination med de naturgivna förutsättningarna.

Lindöns stora naturvärden har länge varit kända. I länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1991, har området redovisats som ett klass I- område, d.v.s. högsta naturvärde. I samband med Domänverkets bolagisering i början av 1990- talet överfördes, efter förslag från länsstyrelsen, hela fastigheten Härads- Lindön 1:1 till Naturvårdsfonden, dvs. fastighetens formella ägare blev Naturvårdsverket. 

Länsstyrelsen har därefter funnit att området hyser naturtyper som ingår i de europeiska nätverket Natura 2000 och som Sverige har ett ansvar att skydda. På grund av områdets höga naturvärden samt att Naturvårdsverket äger huvuddelen av ön bedöms ett förordnande som naturreservat ge de bästa förutsättningarna att bevara områdets höga naturvärden.

Förutsättningarna för att bevara värdena är att den påbörjade igenväxningen hindras i de hävdade områdena och att vissa restaureringsarbeten snarast påbörjas i kombination med betesdrift. De restaureringsarbeten som erfordras framgår av bifogade skötselplan. 

Naturreservatet ligger inom ett område som bedömts som riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det ligger även inom ett område som med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. Reservatet är också beläget inom ett s.k. Ramsarområde, vilket innebär att området är utpekat som ett våtmarksområde av internationell betydelse framförallt som livsmiljö för våtmarksfåglar.

Länsstyrelsen finner i enlighet med 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. att beslut om att avsätta området som naturreservat är väl förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. 

Beslutet överensstämmer också med flera av miljökvalitetsmålen som t.ex. ”Levande skogar” och ”Ingen övergödning.”

Vid den intresseprövning mot enskilda intressen som länsstyrelsen har gjort enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, bedöms att de inskränkningar som föreslås i enskilds rätt att använda mark eller vatten, inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.

 

 

 

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4