Lindöns naturreservat

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 5, 6 och 30 § § miljöbalken föreskriver länsstyrelsen följande.

A

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

 

Det är förbjudet att inom reservatet

1.     

uppföra byggnad eller anläggning

2.     

anlägga väg

3.     

anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad

4.     

anordna upplag

5.     

borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma

6.     

avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd

7.     

ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle

8.     

framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande

9.     

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

10.  

kalka eller gödsla mark eller vatten

11.  

bedriva sjö- och skogsfågeljakt

 

 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel samt för ägarna av fritidsfastigheten att nyttja sin fastighet på ett ändamålsenligt sätt.  

 

 

B

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång

 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:

1.     

Utmärkning av reservatet efter strandkanten och på andra på lämpliga platser

2.     

Anläggande av tilläggsplats för fritidsbåtar och andra flytetyg samt uppsättning av informationstavlor på platser som anges i fastställd skötselplan

3.     

Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden

4.

Uppsättande av el-stängsel eller andra stängsel för betesdjuren

5.

Anläggande av strövstig samt underhåll av denna

 

 

C

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet

 

 

Det är förbjudit att inom reservatet

1.     

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar

2.     

göra upp eld

3.     

fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

4.     

sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift

5.     

utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet

6.     

utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

  Sida 1
  Sida 2
  Sida 3
  Sida 4

 

 

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4