Lindöns naturreservat

Andra föreskrifter som gäller för området

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även andra lagar, förordningar och föreskrifter för området. Av särskilt betydelse för syftena med reservatet är bl.a.:

Reservatet är ett Natura 2000-område och därför krävs enligt 7 kap. 28a-b §§ MB krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i området.

Artskyddsförordningen (1998:179) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd med bestämmelser om fridlysning. 

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till skogsvårdslagen (1979:429) med ändringar. 

Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

Fastställelse av skötselplan

Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan.

Ärendets handläggning

Som framgått ovan har länsstyrelsen länge känt till områdets höga naturvärden. Hela fastigheten Härads- Lindön 1:1 överfördes till naturvårdsfonden i början av 1990- talet i samband med Domänverkets bolagisering. Domänverket bedrev skogsbruk på ön samt arrenderade ut jordbruket tills det lades ner 1963. Mangårdsbyggnaden har därefter hyrts ut som fritidshus, först till den tidigare arrendatorn men senare till hans son och dennes sambo.  Bostadshuset med tillhörande tomt har därefter förvärvats av hyresgästerna. Den avstyckade fastigheten, knappt 4 000 m2 fick beteckningen Härads- Lindön 1:2. Servitut har upprättats till förmån för de båda fastigheterna att nyttja ett område på fastlandssidan inom fastigheterna Idö 1:3 och 2:1 för att ha möjlighet att sjösätta båt m.m. för att kunna ta sig till Lindön.

Flera naturvårdsinriktade inventeringar har utförts på Lindön efter det att den överfördes till naturvårdsfonden, bl.a. av epifysiska lavar, insektsfaunan, svampar och kärlväxtfloran. På grund av områdets höga  naturvärden har hela området föreslagits att ingå i det europeiska nätverket Natura 2000. Länsstyrelsen har under år 2002 uppdragit åt en konsult att upprätta ett förslag till skötselplan för området. Det är konsultens förslag tillsammans med övriga inventeringar som ligger till grund för det förslag till beslut om naturreservat med skötselplan som länsstyrelsen nu tagit fram. Förslaget har varit utsänt på remiss till bl.a.  Strängnäs kommun, Skogsvårdsstyrelsen, ägarna till Härads- Lindön 1:2, Naturskyddsföreningens länsförbund i Sörmland, Eskilstuna och Strängnäs naturskyddsföreningar samt en del andra ideélla organisationer. Remissvaren har i allt väsentligt varit positiva till att Lindön avsätts som naturreservat. De synpunkter på justeringar i förslaget som har framförts har i huvudsak beaktats.  

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3.

Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. Därvid har närvarit landshövding Bo Holmberg, ordförande samt ledamöterna Alf Egnerfors, Hans Ekström, Ingrid Fäldt, Marita Bengtsson, Göran Forssberg, Tommy Hamberg, Bo Insulander, Liselott Hagberg, Hélène Rheindorf, Iha Frykman och Gustaf Wachtmeister

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4