RAMSAR
 

28. Jurisdiction: (territorial e.g. state/region and functional e.g. Dept of Agriculture/Dept. of Environment etc.)

County Administrative Boards of Västmanland and Södermanland


29. Management authority: (name and address of local body directly responsible for managing the wetland)

County Administrative Board of Västmanland
S-721 86 Västerås
Sweden

County Administrative Board of Södermanland
S-611 86 Nyköping
Sweden


30. Bibliographical references: (scientific/technical only)

Björnbom, S. 1983. Beskrivning till jordartskartan Strängnäs NV. – Sveriges geologiska undersökning, ser. Ae nr 60.

Holmgren, V. 1982. Naturinventering Sörfjärden. Länsstyrelsen i Södermanland informerar 1982: 1.

Ljungberg, B. & Rudstam, L. 1980. Södermanlands sjöar ur ornitologisk synpunkt. Länsstyrelsen i Södermanland informerar. 1980: 7.

Länsstyrelsen i Södermanlands län. 1991. Program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Nyköping.

Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Stockholm.

Pettersson, Th. 1998. Ringmärkningen vid Asköviken 1994-98. Slutrapport. [Not published. A summary of most bird ringing activities, including the international Acro-project (Acrocephalus warblers), the national CES project, and other studies of e.g. Bearded Tit . In Swedish.]

Pettersson, Th. 1999. Rastande simfåglar m.m. i Asköviken. Årsrapport 1999. [Not published. Includes a summary of results 1981-99 from daily counts of resting and breeding ducks, geese, swans, grebes, Coot, waders and others in spring. In Swedish.]

Pettersson, Th. 1999. Punkttaxering av fåglar vid Asköviken. Årsrapport 1999. [Not to be published. Includes a summary of results from point counts 1992-99, all species, an extensive study with some 600 points censused each year. In Swedish.] VMI, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rydberg, H. & Vik, P. 1992. Ängs- och hagmarker i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län 1992. Nyköping.

Rydberg, H. 1997. Översiktlig inventering av öns botaniska värden med huvudsaklig inriktning på kärlväxtfloran. Länsstyrelsen. Opubl. rapport.


Please return to: Ramsar Convention Bureau, Rue Mauverney 28, CH-1196 GLAND, Switzerland

sTelephone: +41 22 999 0170 • Fax: +41 22 999 0169 • e-mail: ramsar@hq.iucn.org

http://www.ramsar.org/

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5