RÖRDROM

Artfakta RÖRDROM

Åtgärder. Arten är väl representerad på lämpliga lokaler och dess förekomst i Sverige är för närvarande inte hotad. Antalet storvassar, som ger skyddade häckplatser och goda näringsbetingelser, är dock så begränsat att negativa biotopförändringar bör uppmärksammas och hindras. Vid eventuell vasstäkt måste beaktas att tillräckligt stora arealer gammelvass lämnas orörda.

Restaureringar av grunda och illa medfarna våtmarker kan vara positiva för rördrommen genom höjning av medelvattenståndet, skapande av större fria vattenytor och upptagande av fiskelaguner i vassarna som gör dessa mindre kompakta. Ett bra sådant exempel är den restaurering av Hornborgasjön som beslöts av riksdagen 1977 och som nu förverkligats. Rördrommarna har därmed återvänt till sjön och under år 2000 hördes där 11 tutande hanar. Men nya problem har uppstått de senaste åren genom de talrika gässens hårda betning av den uppstickande grönvassen och därmed kraftigt minskad vassareal. Liknande fenomen har uppmärksammats även i Sörfjärden.

I ArtDatabankens "rödlista 2000" över hotade arter anges rördrommen som sårbar. Arten är också en av de svenska fågelarter som prioriterats inom ramen för EU:s arbete med att tillämpa fågeldirektivet. Naturvårdsverket har bl a tilldelat medel till Fältstationen för åtgärder som syftar till att gynna rördrombeståndet i Sörfjärden.

 

Sida 1 Beskrivning
Sida 2 Utbredning och status
Sida 3 Ekologi
Sida 4 Hot
Sida 5 Åtgärder