Sörfjärdens flora

Sörfjärden är en vik av Mälaren i Sörmland. Från Björsundet i nordväst vidgar den sig mot sydost. Omgivningarna består av jordbruksmark, betesmark, lövskogar och barrskogar. Från norr till söder korsas Sörfjärden av en grusås. I fjärdens sydvästra del ansluter en mindre, nära nog helt avknoppad, vik: Barvalappen.

Bland fjärdens öar kan Lindön, som är den största, nämnas. Här finns ett rikt inslag av ädellöv.

Sörfjärden utgör gräns mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner. På eskilstunasidan är det socknarna Jäder och Barva som når fram till vattnet. På strängnässidan är det socknarna Helgarö, Fogdö, Vansö och Härad som har strand mot Sörfjärden.

Sörfjärden är grund och dess vatten är näringsrikt. Utefter stränderna utbreder sig täta vassar.

Under 1980- och 90-talet inventerades kärlväxtfloran i hela landskapet Sörmland. Inventeringsprojektet drevs av Botaniska sällskapet i Stockholm. Resultatet är publicerat i boken Sörmlands flora (2001). Under inventeringsarbetet noterades observationerna separat för fyra rutor (2,5 x 2,5 km) inom samtliga ekonomiska kartblad i landskapet.

Fältstationen Rördrommen har erhållit ett utdrag ur databasen Sörmlands flora. Data är bearbetad enligt följande:

–       Svenska namn enligt Rapportsystemet för kärlväxter är införda

–       Latinska namn är korrigerade enligt Rapportsystemet för kärlväxter

–       Arterna är sorterade i ordningsföljd enligt Rapportsystemet för kärlväxter

–       Observationer i respektive ruta (2,5 x 2,5 km) som innefattar en strandlinje mot Sörfjärden är redovisade för respektive art

En karta som visar samtliga rutors belägenhet finns att hämta
som pdf-fil här: Rutnät

Följande rutor redovisas:

Ruta Antal arter Ekonomiskt kartblad Del av kartblad
A 384 10H8a nordväst
B 343 10H8a nordost
C 315 10H8a sydost
D 378 10H8b sydväst
E 283 10H7a nordost
F 247 10H7b nordväst
G 310 10H7b nordost
H 289 10H7a sydost
I 291 10H7b sydväst
J 255 10H7b sydost
K 213 10H7c sydväst
L 388 10H6b nordväst
M 382 10H6b nordost
N 350 10H6c nordväst
O 376 10H6c nordost

Sörfjärdens kärlväxtflora, samtliga påträffade arter, finns att hämta
som pdf-fil här: Sorfjardens flora (pdf)

En sorterbar lista över Sörfjärdens kärlväxtflora, samtliga påträffade arter, finns att hämta som xls-fil här: Sörfjärdens flora (xls)

Den virtuella floran

Totalt är 659 arter av kärlväxter rapporterade från Sörfjärden med omnejd. Beskrivningar av och bilder på flertalet arter finns att läsa och beskåda i Den virtuella floran.

Rödlistade arter

Den aktuella rödlistan finns hos ArtDatabanken.

Följande rödlistade arter är påträffade i och vid Sörfjärden:

Svenskt namn Latinskt namn Kategori
Sanddådra Camelina microcarpa VU
Vit kattost Malva pusilla VU
Rödlånke Lythrum portula NT
Fältgentiana Gentianella campestris VU
Hjärtstilla Leonurus cardiaca NT
Korskovall Melampyrum cristatum NT
Bandnate Potamogeton compressus VU
Uddnate Potamogeton friesii NT

Rapportera observationer

Vår förhoppning är att denna presentation ska sporra till studier och kompletterande inventeringar av kärlväxtfloran i och vid Sörfjärden. Det finns säkert flera arter som inte blev upptäckta under inventeringen av Sörmlands flora. Det kan också finnas arter som är på frammarsch, som kanske har vandrat in under de senaste åren. Tyvärr kan det också finnas arter som är på tillbakagång som bör bevakas.

Du som vill rapportera kärlväxtobservationer kan registrera dig på Artportalen.

Tips

Du som vill spara hem xls-filer från denna sida bör öppna i nytt fönster  (högerklicka och välj [öppna i nytt fönster])

Tack

Tack till Botaniska Sällskapet i Stockholm, Lennart Karlén, för tillhandahållande av data.

Tipsa dina vänner!