Fågelåret 2020 vid Sörfjärden

En viss kortvarig isläggning påbörjades den 29 november 2019 men därefter blev det inte någon riktig vinter och Sörfjärden låg isfri, vilket är mycket ovanligt. De tre vintermånaderna december, januari och februari blev rekordmilda.

Gammal havsörn på snö. En skata håller sig lite på avstånd. Foto: Stig Unge

Fåglarna har varit välbevakade hela året särskilt från de tre fågeltornen Rördromstornet, Kvarnbäckstornet och Eksågstornet men även från den nya plattformen vid Idö udde. Fältstationen, med utsikt över Barvalappen och Idö gåsåker, har också varit en populär plats. Inga nya arter har rapporterats under 2020. Vi har fått glädjas åt besöken av ägretthägrar och röda glador.

Enligt SMHI var medeltemperaturen under 2020 den högsta som uppmätts. Alltså även i år en mild avslutning på året och ingen isläggning före nyår.

Idö märkplats
Det gavs inte tillfälle att bedriva vassfågelfångst mer än under augusti. Månaden valdes eftersom chanserna då brukar vara goda att fånga unga trastsångare och vassångare. Dessutom kan man få en anvisning om hur det står till med vassens fåglar, fortsatt minskning?

Den nuvarande fångstinsatsen är standardiserad sedan 2001 med fyra nät uppsatta under sex timmar (24 nättimmar per dag). Åren 2001-2012 fångades under augustimånaderna i medeltal 57,9 fåglar per dag. Men de senaste sju åren har fångsten varit mycket blygsam, endast 19,2 fåglar per dag med bottennotering torrsommaren 2017 (9,7 fåglar per dag). Mycket tyder på dålig häckningsframgång på grund av brist på insekter bl.a. saknades det bladlöss 2017  (0 procent bladlöss vid koll 3 augusti). Fångsten ökade något 2019 samtidigt som det fanns bladlöss på varje vasstrå (100 procent 3 augusti). I år gjordes åter en djupdykning till 12,7 fåglar per dag, och blott 8 procent bladlöss 3 augusti. Anmärkningsvärt få sävsparvar (3 ex.) och skäggmesar (2 ex.) fångades men det blev i alla fall ytterligare en ung vassångare, den tolfte ringmärkta sedan 1989. Inga fåglar ringmärktes vid Idö märkplats 2013. Detta år var verksamheten tillfälligt flyttad till Idö soldattorp. Playback (blåhake, skäggmes) har använts hela perioden men tveksamt om det påverkat fångsten under augusti.

Vad händer med småfåglarna i vassarna? Är vi på väg mot vad forskarna kallar planetens tredje massutdöende?

Fågelskären
Inventeringen av fågelskären genomfördes 22 maj av Ture Persson och undertecknad med Bruno Widlund som skeppare. Besöken gjordes med båt men utan landstigning. Det noterades inga stora förändringar gentemot tidigare år. Svavelgrund dominerades av gråtrut och ett par havstrut. Fingerborgen hyste stor koloni av fisktärna och skrattmås men även här gråtrutar och ett par havstrut. Dyskär hade nu mycket slyuppslag. Där sågs endast något par snatterand, gräsand och fiskmås samt en sångsvan med avledningsbeteende. Både Svavelgrund och Dyskär utanför Välnäs har under hösten röjts av Martin Sjunnesson och medhjälpare.

Havsörn och fiskgjuse
Det fanns fyra par havsörn närvarande i år under häckningstid. Ett par häckade framgångsrikt och fick ut två ungar. Ett andra par byggde färdigt boet men genomförde inte någon häckning. Ytterligare två par höll revir men tveksamt om de häckade. Några bon hittades inte. Inga örnungar ringmärktes i år av Projekt Havsörn.

Även i år fanns det fyra par fiskgjuse, varav två par hade stora ungar vid koll 9 juli. De andra två paren uppehöll sig vid tidigare bebodda bon men gick inte till häckning.

Det gällde även i år att örnparen höll sig inom Strängnäs kommundel och fiskgjusarna inom Eskilstunas.

Rördrom
Riktad inventering utfördes 15.4-31.5 och gav 20 revirhanar. Detta är ett bra resultat och tre fler än 2019. Fåglar har hörts i Sörfjärden 25.2-15.6. Tutstarten förväntades bli tidig eftersom våren var tidig och sjön isfri. Det dröjde dock till den 25 februari, vilket nu är delad rekordnotering med 1990, som också var ett mycket tidigt år. Normalt brukar rördromhanarna börja låta under mars beroende på isläge.

Vinterörnar och grågäss
Den stora örnräkningen i Mälardalen genomfördes lördagen den 29 februari under ledning av Sten Ullerstad. Resultatet redovisas separat i häftet.

Grågåsgruppen fortsatte med räkningar av de stora betande fåglarna (gäss, tranor och sångsvanar) med särskild uppmärksamhet på fåglarnas nyttjande av Idö gåsåker.

Artlistan
Inga nya arter har observerats i Sörfjärdsområdet under 2020. En uppdaterad artlista kan sökas på Fältstationens hemsida www.rordrommen.nu

Övriga observationer
Här upptas några av de mer intressanta observationerna under 2020 hämtade från Artportalen och i förekommande fall godkända av rrk.

Vitkindad gås
Enstaka rastande 13.4-24.5 med max 6 ex. Kinglöt 24.5 (Leif Carlsson m.fl.). Under hösten 14 rastande Kinglöt 11.10 (Leif Carlsson).

Bläsgås
Rastande 8.3-4.4 med som mest 12 ex. i Kinglötviken 4.4 (Leif Carlsson m.fl.). Under hösten bl.a. minst 200 sträckande S över Härad 5.10 (Ulf Gustafsson).

Sångsvan
Inga bofynd men några par utan ungar stationära hela sommaren nära tidigare häckningsplatser. Vid Dyskär sågs 1 ex. med avledningsbeteende 22.5 (Ture Persson, LB) och i Näsbyholmsviken ett par med 1 årsunge 7.8 (Ture Persson).

Årta
En hane utanför Kvarnbäckstornet 19-20.5 (Sten Ljungars, Barbro Hedström, Eva Olofsson).

Bergand
1 hona rastande i Näsbyholmsviken 17.10 (Kjell-Arne Larsson), 2 ex. rastande öster Kinglötsudde 3.11 (Leif Carlsson), upp till 4 ex. rastande i Näsbyholmsviken 9.11-31.12 (Markku Kemppi, Yngve Meijer m.fl.), 6 ex. Måglaviken 12.12 (Leif Carlsson), 5 ex Kinglötviken 16.12 (Johan Mellquist) och 1 ex. Kinglöts udde 28.12 (Pedro Haglund).

Sjöorre
Fåglar sedda norr om Eksågstornet 20.4-7.5 med som mest 20 ex. 24-29.4 (Yngve Meijer, Tobias Lundström, Leif Carlsson m.fl.). Under hösten 12 ex. rastande norr Eksågstornet 13.11 (Kjell Thorsén).

Alfågel
4 ex. rastande utanför Eksågstornet 8-9.11 (Yngve Meijer, Ture Persson).

Småskrake
1 par utanför Eksågstornet 21.4 (Yngve Meijer, Kjell Thorsén).

Rapphöna
2 ex.födosökande Askare 15.4 (Ture Persson).

Vaktel
1 spelande Fiholms allé 21.5 (Kjell-Arne Larsson), 1 sp. Kinglötviken 28.5 (Joachim Strengbom).

Smådopping
1 ex. i näckrosbältet utanför Strand 22.10 (LB).

Skäggdopping
Fåglar sedda 20.3-15.12. Under hösten bl.a. 500 ex. rastande öster Kinglötsudde 14.10 och samma dag 100 ex. i Måglaviken (Leif Carlsson).

Svarthakedopping
Rastande utanför Eksågstornet 20-27.4 med som mest 4 ex. 20.4 (Markku Kemppi, Yngve Meijer m.fl.).

Ägretthäger
Några besök i april och augusti.

2 ex. i Örsundet 15.4 (Ture Persson), även 16.4 och 17..4 (Johan Mellquist, Tobias Lundström). 17.4 även 1 ex. Brännelunds båtkanal (LB).

Under hösten 2 ex. Barvalappen 11.8 (Håkan Gilledal), 2 ex. i Örsundet 12.8 (Roland Svensson, Maria Barkell, Björn Skogsberg), 1 ex. sedd i Örsundet även 13.8 (Barbro Hedström).

Storskarv
Fåglar sedda 15.3-15.11. Under augusti-oktober har bl.a. flera hundra uppehållit sig i området söder Lindö med som mest 600 ex. 9.10 (Leif Carlsson m.fl.). Inga häckningar.

Kungsörn
En 1K förbiflygande västerut i Näsbyholmsviken 20.11 (Yngve Meijer) och 1 subad. förbiflygande Eksåg 27.12 (Benny Lorentzon).

Röd glada
Ett rekordår. Här uppe i Mälardalen har det nästan känts som om det vimlat av glador.  Det gäller både norra Sörmland, Västmanland och Uppland. Det här inflödet har vi väntat länge på. I Sörfjärdsområdet finns obsar av 1 ex. vid Askare, Vansö 25.3 (Ture Persson), 1 ex. Hammartorp, Härad  1.4 (Ulf Gustafsson), 2 ex. Vävle strandäng 26.4 (Fredrik Andersson) och 1 ex. Åsby, Helgarö 27.6 (Björn Carlsson). Strax utanför området 1 ex. flygrakan, Kjula 18.5 (Lars-Ove och Kristina Hagman), 1 ex. Brunna, Härad 30.6 (Ulf Gustafsson) och 1 ex. Solöfälten 15.8 (Magnus Brandel). Kring Kafjärdsslätten en mil västerut har observerats glador under 15 olika dagar 11.4-19.9 de flesta kring Sofiebergsåsen. Det finns inga kända häckningar vid Sörfjärden, åtminstone sedan 1940, men nu kan det snart vara dags.

Kornknarr
1 spelande Sjöborg 21.5 (Barbro Strååt).

Småfläckig sumphöna
1 ex. hörd vid Kingöt 5-6.5 (Johan Mellquist, Tommy Emanuelsson, Tobias Lundström) och 1 ex. i Sörfjärdens naturreservat 22.5 (Kent Carlson, Peter Carlsson).

Dvärgbeckasin
1 spelande norr Kinglöt 26.4 (Joachim Strengbom) och 1 ex. 2.5 (Elias Ernvik).

Havstrut
Även i år ett häckande par på Svavelgrund och ett på Fingerborgen. Vid fågelskärsinventeringen 22.5 noterades varnande fåglar på båda skären (Ture Persson, LB).

Kungsfiskare
1 ex. utanför Rördromstornet 24.5 (Tobias Lundström, Madeleine Lundström).

Nötkråka
1 ex. vid Kinglöts udde 5.1 (Barbro Hedström).

Nötkråka är numera en raritet i området.

Skäggmes
Trots en mycket mild vinter, i stort sett utan is och till synes med goda förutsättningar för en bra häckningssäsong, så var det ont om skäggmesar under sommaren. Vid Idö märkplats ringmärktes endast 2 ex. (!) under augusti, vilket är den sämsta augustifångsten under de 32 år som skäggmesarna uppträtt i Sörfjärden. Helt tomt har det dock inte varit. Bland annat 10 ex. har rapporterats från Vävle strandäng 21.4 (Fredrik Andersson), 5 ex. utanför Rördromstornet 3.5 (Yonas Ericsson) och 7 ex. vid Fagerviksholme 15.9 (Lars Ekström).

Gransångare
Sjungande på flera platser 8.4-19.9, även under häckningstid. Ännu inga säkra häckningsindicier.

Trastsångare
Sjungande fåglar hörda 1.5-10.7. I Örsundet hördes som vanligt fåglar på närhåll från Rördromstornet och Kvarnbäckstornet, max 4 ex. (jämför 6 ex. räknade vid den riktade inventeringen 30.5 2019). I Barvalappen hördes 3 ex. (9 ex. under samma inventering 2019). Enstaka fåglar har även hörts söder Björsundsbron  17.5, Vävle strandäng 21.5, Fagerviksholme 21.5 och 31.5 (Kjell-Arne Larsson). Även 1 sjungande Sjöborg 13.6 och 18.6 och Välnäsholme 23.6 (Barbro Strååt) samt vid Frolinge 10.7  (Kjell-Arne Larsson) och öster Helgaröbadet 10-12.7 (Kjell-Arne Larsson, Frank van Speide).

Kärrsångare
1 sjungande Ånsholmen 6.6 (Magnus Brandel).

Gräshoppsångare
2 sjungande Helgarö äng 20.5 (Hans Herdegen), 1 sj. Sörfärdens naturreservat 22.5 (Kent Carlsson, Peter Carlsson), 1 sj. Fagerviksholme 22.5 (Johan Mellquist), 4 sj. Brännelunds strandäng 24.5 (Fredrik Andersson), 3 sj. Fiholmsby strandäng 1-2.6 (Johan Mellquist, Joachim Strengbom), 1 sj. Näsbyholmssundet 14.6 (Frank van Speide) även 19.6 (Leif Carlsson, Simon Ström).

Vassångare
1 sjungande vid Kinglöt 6.5 (Tobias Lundström) och 1 sjungande vid Idöholme 5-27.5 (Johan Mellquist, Tommy Emanuelsson). En 1K ringmärkt vid Idö märkplats 11.8 (LB). 

Mindre flugsnappare
1 sjungande vid stigen till Fagerviksholme 21.5 (Kjell-Arne Larsson).   

Lars Broberg

Tipsa dina vänner!