Örnräkning 1 mars 2014

Under de båda timmar, som räkningen omfattar, var det omväxlande molnigt och disigt med begränsad sikt. Temperaturen har legat på plusgrader i hela området. Mälarens vattenstånd var 27 centimeter över referensytan.

De allra flesta vattendrag var isfria eller hade svag is, vilket gjorde det omöjligt med allt yrkesfiske på isarna. Ön Valen i Hjälmaren var obemannad främst beroende på brist på is. Det hade krävts svävare för att komma dit. Under veckorna före räkningen noterades dock ett 30-tal örnar vid Valen. Fisket avslutades den 27 februari.

Totalt 78 platser var bemannade i 22 kommuner i 5 län, från Stockholm i öster till Norra Vättern och nordöstra delen av Vänern i väster. Det innebär en utökning främst av området väster om Tysslingen. Detta område, nedan kallat Västra Närke, särredovisas och består av Laxå, Degerfors och Askersunds kommuner. Därtill kommer några nya eller nygamla platser inom Mälar- och Hjälmarområdet. Resultatet är förvånansvärt bra med tanke på vädret och brist på utlägg av bifångster av fisk. På några platser inom räkningsområdet uppmärk-sammades SOF:s kvinnliga nätverk Rapphönorna.

Observationerna av havsörn fördelade sig på följande sätt:

Kolbäcksådalen 5
Svartådalen (Västmanland) 0
Hjälmaren 20
Västra Närke (väster om Tysslingen) 0 (2 strödda observationer)
Västra Mälaren (väster om Hjulstabron/riksväg 55) 45
Östra Mälaren (Öster om Hjulstabron/riksväg 55) 43
Summa 113

Därutöver har 1 kungsörn observerats.

Kommentar:

Årets räkning ger sannolikt en bra bild av det örnbestånd, som vistas i Sverige året runt. Skillnaden mot tidigare års högre siffror beror sannolikt på att örnar lockas till området av yrkesfiskarnas utlägg av så kallad bifångst. Det visar på yrkesfiskets stora betydelse för örnstammen totalt, även om utläggningen av slaktrester från jakt på älg, hjort och vildsvin inte får nonchaleras ett år som detta och kan förväntas öka i omfång på grund av ökad vildsvinsstam.

Vid de flesta observationsplatserna noterades förekomst av gäss och sångsvan samt en del andra vårfåglar som lärkor och tofsvipor på grund av den tidiga våren.
Nästa års örnräkning kommer att ske lördagen den 28 februari.

Örngruppen vid Fältstationen Rördrommen

Tipsa dina vänner!