Örnräkning 3 mars 2012

Vid årets örnräkning har 67 platser varit bemannade från Tysslingen i väster till Vårbergstoppen i öster. Intresserade från 5 län och 19 kommuner har deltagit i räkningen.

Totalt har det under den bästa kvarten rapporterats 199 havsörnsobservationer, vilket är något högre än den bästa kvarten tidigare år. Det var strålande sol med temperatur strax över 0 grader och barmark. Vi räknar med att det funnits följande antal örnindivider:

Observationerna av havsörn fördelade sig på följande sätt:

Kolbäcksådalen 3
Svartådalen (Västmanland) 0
Hjälmaren (inkl Örebrodelen) ca 50
Västra Mälaren (väster om Hjulstabron) ca 110
Östra Mälaren (Öster om Hjulstabron) ca 35
Summa ca 198

Kungsörn har rapporterats från 4 obsplatser.

Kommentarer:
Antalet observerade havsörnar, som är väl spridda i hela rapportområdet, är det största under räkningens 12-åriga historia. Endast på 17 av de totalt 67 bemannade lokalerna noterades inte några havsörnar. Det visar, att vi nu har hittat bra observationsplatser, så att räkningen förmodligen speglar örnens förekomst vid denna tid på året på ett riktigt sätt.

I år har vi haft en god bemanning i hela rapportområdet.  På ett antal platser har yrkesfiskare lämnat överskottsfisk, vilket dragit till sig örnar. När både Mälaren och Hjälmaren är islagda, är havsörnen beroende av att få bifångst från yrkesfiskare, varsbetydelse för örnstammen inte kan övervärderas.

På vissa obsplatser har antalet örnar varierat kraftigt under räkningens gång på grund av olika störningsmoment såsom skoteråkning och andra aktiviteter, som skrämmer bort örnarna.

Resultatet av årets och tidigare års räkningar kan studeras på den nationella fågeldatabasen ”Svalan”.

En dagsräkning av örnar i den här omfattningen hade inte varit möjlig utan alla örnentusiasters insatser, såväl ute på fältet som på fältstationen Rördrommen.

Varmt tack till er alla för en gedigen insats!

Örngruppen vid Fältstationen Rördrommen

Tipsa dina vänner!