Grågäss vid Sörfjärden

Den första häckningen av grågås vid Sörfjärden noterades 1977. Sedan 1970-talet har ökningen av grågåspopulationen inom landet varit dramatisk och år 2012 uppskattades det nationella beståndet till 200 000 – 250 000 individer.

Grågässen betar växande gröda med god aptit och de kan därför orsaka betes- och trampskador eller sanitära olägenheter, både i odlingar och på badplatser eller golfbanor. År 2010 antog Länsstyrelsen i Södermanlands län en första handlingsplan för hantering av skaderiskerna för lantbruket kring Sörfjärden. I planen behandlades åtgärder för att skydda känsliga grödor i utsatta lägen. En fördjupad kunskapsinsamling om grågässen ingick också som en väsentlig del i handlingsplanen.

Under tre år, 2010–2012, har därför särskilda inventeringar genomförts för att kartlägga var grågäss och andra betande fågelarter finns i jordbrukslandskapet, vid vilka tidsperioder skaderiskerna är som störst och vilka grödor som är mest utsatta.

Skyddsåtgärderna består av stängsling, skrämsel och skyddsjakt. En skrämselkonsulent hjälper lantbrukarna med fågelskrämmor eller andra åtgärder när problem uppstår. Dessutom finns en gåsbetesåker besådd med en vallfröblandning som är attraktiv för gäss. Avsikten är att den ska locka till sig gässen och vara en plats där de får beta ostört, och på så sätt lämna de skadekänsliga odlingarna i fred.

Gåsbetesåkern ligger i direkt anslutning till fältstationen och den erbjuder goda möjligheter att på nära håll få se flera gåsarter, men också tranor och sångsvan.

De särskilda inventeringarna avslutades 2012 och de bildar underlag för en förnyad handlingsplan för nästkommande treårsperiod. Fältstationen medverkar också fortsatt i de nationella och lokala gåsräkningar som genomförs av ornitologerna.

Gåsbetesåkern den 2 maj 2012, sedd mot väster från fältstationens parkering. Arealen är 5,75 ha och den anlades 2010. På den nordvästra halvan (mot ekdungen) ingick cikoria i den vallfröblandning som användes vid sådden. På strandängarna till vänster brukar familjegrupper med gäss och gässlingar röra sig och de hindras med ett lågt stängsel från att lämna strandängen och ta sig till fält med känslig gröda.

Lars Ödman

Läs mer:

Tipsa dina vänner!